Disclaimer Janssen de Jong Groep

Janssen de Jong Groep alsook (eventuele) overige informatieleveranciers aan www.jajo.com werken met de grootste accuratesse aan deze site. Desondanks kan er een fout of een onvolledigheid in voorkomen. Janssen de Jong Groep aanvaardt géén enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Janssen de Jong Groep aanvaardt géén enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Janssen de Jong Groep worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van Janssen de Jong Groep

Niets van deze elektronische uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever en/of de beheerder van deze website.

Aansprakelijkheid

Janssen de Jong, noch haar functionarissen, werknemers of haar vertegenwoordigers is/zijn aansprakelijk voor verlies, schade of kosten in welke vorm dan ook, die voortvloeien uit de informatie of het gebruik in de ruimste zin van deze site of andere daaraan gekoppelde sites. Janssen de Jong Groep aanvaardt in het bijzonder geen enkele aansprakelijkheid wat betreft defecten, virussen en andere onvolkomenheden tengevolge van de toegang of het gebruik van deze site, de informatie die op of middels deze site ter beschikking wordt gesteld, het (oneigenlijk) gebruiken en wijzigen, inzien of vernietigen van informatie die via de site -in welke vorm dan ook- elektronisch aan Janssen de Jong Groep wordt gezonden of aan u wordt gezonden, het verlies van gegevens, het downloaden of gebruiken van software die via deze site beschikbaar wordt gesteld, of aanspraken van derden in verband met gebruik van deze site.

Intellectuele eigendom

Janssen de Jong Groep behoudt alle rechten, zoals auteursrechten, octrooien en merkrechten inzake de informatie op deze site (waaronder teksten, ontwerpen, grafisch materiaal en logo’s). Behalve het downloaden en printen van de informatie voor niet-commerciële, informatieve en persoonlijke doeleinden, is het niet toegestaan om de inhoud of vormgeving van deze site, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Janssen de Jong Groep te gebruiken, te reproduceren, te bewerken of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.